LpgSoft işlerinizi hızlandırır size zaman kazandırır


Lpg - Otogaz Dönüşümü yapan işletmeler için özel olarak hazırlanmış
bilgisayar programıdır.
Türkiye'nin her bölgesinde referanslarımız bulunmaktadır

Sanayi Bakanlığı 2017 yönetmeliğine göre Montaj Tespit Formu basımı yapmaktadır.
Formlara verilen numaralar raporlanır. İstenildiği an tekrar forma ulaşıp tekrar yazdırabilirsiniz.

Müşterilerinizi takip etmek, yapılan işlere kolayca ulaşmak size hız katar.
AİTM yazdırmak , Proje hazırlamak , seri numaralarını kontrol etmek Lpgsoft ile çok kolay

 gaz analiz LPG Montaj Servis Programı
 gaz analiz MMO Montaj raporunu yazdırma
 gaz analiz AİTM yazdırma.
 gaz analiz İşlem Notları
 gaz analiz Kit-Tank-Şamandıra-ECU Takip
 gaz analiz Detaylı Raporlama / Fatura Basım
 gaz analiz Stok/Cari/Kasa/Masraf Takip
 gaz analiz Çok Kullanıcılı Sistem

Lpg sektörü ile olan ilgimiz Ktest Otomotiv Servis Ekipmanları A.Ş.'ye ait 4 gaz analiz cihazı ve dizel duman test cihazı için yazılım üretimi çalışmaları sırasında başlamıştır. Lpg dönüşüm servislerinde bilgisayar kullanımının verimli olmadığını, düzenli çalışmaya karar veren firmaların önünde çok fazla seçenek olmadığını tespit ettik. Şirketler montaj tespit raporu gibi önemli raporlarını excel'de sayfa sayfa form tutarak , müşteri bilgilerini ise çeşitli muhasebe programları ile tutmaya çalışıyorlardı. Sektöre özel bir çözüm yoktu.
Muhasebe programlarını kullanmak için en azından temel muhasebe bilgisi olan eleman istihdamı da her zaman mümkün olmadığından birçok işyerinin süreklilik sağlayan düzenli kayıtları yoktu. Yaptığımız görüşme ve ziyaretler sonrasında birkaç lpg dönüşüm servisi hariç kit seri numarası takibi , müşteri cari takibi gibi önemli konuların elektronik ortamda kayıt altında olmadığını tespit ettik. Analiz çalışmalarımızda Tomder , MMO ve bazı köklü lpg dönüşüm servislerinin görüşlerini aldık.
Şu andaki ve yakın gelecekte olacağını tahmin ettiğimiz ihtiyaçlar ile ilgili bir çözüm ürettik.
Bu bilgisayar yazılımının özellikleri temelde şu maddeleri kapsamalıydı:
· Lpg servisi çalışanları tarafından kullanılabilecek kadar basit ve anlaşılır olmalı,
· Hem market hem de teknik servis ve montajın işlemlerini yürütmeli,
· Müşteri ne zaman gelmiş , hangi işlemler yapılmış, montaj ne zaman yapılmış, ödemeler nasıl yapılmış gibi hem teknik hem de finansal konularda başka programlara ihtiyaç hissetmeden tüm kayıtları saklamalı,
· Hazırlanan bazı raporlar istenildiği taktirde bir merkez tarafından (MMO) toplanabilmeli,
· Seri numaraları, fatura numaraları, belge numaraları hızlıca erişilebilir olmalı.
· Fatura ve montaj tespit raporu her ilde ve serviste farklılık gösterebilir.
Bu nedenle kullanıcı tarafından dizayn edilebilir yapıda olmalıdır.
LpgSoft programının özellikleri:
LPG dönüşüm servislerine özel olarak hazırlanmış programdır.
LpgSoft resmi muhasebe kaydı tutan bir program değildir.
Faturanın resmi kaydı olmadığı için fatura yazdırma işlemi el ile fatura yazmaktan farksızdır. * Stoklar istenilen kodlama sistemi ile saklanabilir. Stoklar sınıflandırılabilir.
Herhangibir zamanda stoğunuzda hangi üründen kaç adet var, en son ne zaman ve kaç liradan satın alınmış gibi bilgileri saklar. Hareket bazında stok kartları incelenebilir.
* Kasa ve müşteri ve satıcı için cari takip yapılır.
* Müşteri kartları açılır. Bu kartlarda adres, telefon, vergi bilgileri ve cari durumu görüntülenir.
* Satıcı kartları açılır. Satıcı ile ilgili detaylı bilgiler saklanır.Elektrik , doğalgaz , yemekçi gibi masraf merkezleri için kart açıp kayıtları izleyebilirsiniz.
* Satınalma ve satınalma iade işlemleri yapılır. Satınalma istek formu hazırlanabilir. Yapılan tüm satınalma ve iade işlemleri raporlanabilir.
* Satış , teklif hazırlama gibi işlemler yapılır. Yapılan bir satış işlemine ait satış formu veya fatura çıktısı alınabilir.İki tarih aralığında yapılan tüm satış aktiviteleri müşteri müşteri veya toplu olarak raporlanabilir.
* Tahsilat ve tahsilat iptali işlemleri saklanır. Tahsilatlar açık faturalar ile eşleştirilebilir, makbuz yazdırılabilir.
* Çek senet takibi yapılır , bankaya , müşteriye , satıcıya verilen çekler izlenir, tahsilatı yapılır.
* Ödeme ekranlarından ; ödeme , ödeme iptali işlemleri takip edilir. Dışarıya kesilen çeklerin takibi bu bölümden yapılır. Ödeme bekleyen çek toplamınız raporlanabilir.
* Montaj işlemi iki bölümden oluşmaktadır.
1. Montaj Belgesi :
Müşteri ile servis arasında bir sözleşme niteliği taşıyan montaj belgesi
bilgileri tutulur. Montaj işlemine ait ödeme bilgisi burada tutulabilir.
2. Montaj tespit raporu:
MMO tarafından istenilen bu resmi rapor kolayca doldurulur. 3 nüshalık MMO formunu yazıcıya takıp ,yazdırılabilir. Bu işlem Excelden yazıcı çıktısı almak gibi ilkel bir çözüm değildir.
Araç bilgi bankasında 3000 araç bilgisi bulunmaktadır. Bir marka modele ait dingil mesafesi , ağırlık gibi raporda istenilen bilgiler bir defa girildiğinde sonraki kayıtlarda otomatik olarak çıkmaktadır. Raporun belge numarası, fatura numarası , seri numaraları , yetki belge numaraları gibi bilgiler kayıt edilir ve tarih / müşteri bazlı olarak raporlanabilir. Fatura bastırılabilir.

Önceden hazırlanan Montaj Belgesi ve Montaj Tespit Raporu tekrar çağrılıp
yazdırılabilir, değiştirilebilir.Kime , hangi kilometrede montaj yaptığınız raporlanabilir
Kit ve tank tanımlama işlemleri yapılabilir.
* Teknik Servis 2 bölümden oluşmaktadır.
1.bölümde sadece lpg dönüşüm servisi konularını kapsayan ve araç kilometresine göre
yapılması gereken işlemlerin otomatik olarak geldiği Lpg Teknik Servis
2.bölümde teknik servis maddelerinin kullanıcı tarafından belirlendiği ve her türlü
serviste kullanılabilecek olan Genel Servis bölümü bulunmaktadır.
Her iki bölümde de ;
Servis fiyatları kullanıcı tarafından belirlenir.
Teknik servis ekranından stok kullanılabilir. (Kullanılan malzemeler stoktan düşer)
Hangi araç hangi tarihlerde geldi? Gelince hangi işlemler yapıldı? Ne kadar ücret
alındı? Bilgileri sınırsız sayıda kayıt edilir.
Müşteriye yazıcı çıktısı verilebilir
* Arızalı işlemleri takibi bölümünde , arızalı yerine değişim , arızalıyı işlem yapmadan üreticiye gönderme, üreticiden gelebilecek farklı model ürünü stoklara işleyebilme gibi işlemler yapılır.
* Kasadan teknik servise, montaj tespit raporundan satınalma hareketlerine kadar yapılan tüm işlemler tarih aralığı vererek, tüm müşteriler , bir müşteri, plakaya göre, tüm satıcılar,bir satıcıya ait hareketler şeklinde raporlanabilir.
Raporlar excel ortamına aktarılabilir.


24/06/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile aynı Yönetmeliğin Ek IV’ündeki 4.18.12 maddesi “Yakıt sistemi tadilatı yapan firma, geçerli seri tadilat tip onay belgesine/münferit tadilat onayına istinaden araçta kullandığı regülatör/tank gibi aksamların bilgileri ile araca ait bilgileri içeren “Yakıt Sistemi Montaj Belgesi”ni, gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra ilave ücret almaksızın her bir araç için iki nüsha olarak düzenler. Belgenin bir tanesi araç sahibine verilir, diğeri firma tarafından arşivlenir. Bu işlemler elektronik ortamda da yapılabilir. 4.18.6 ve 4.18.7 maddesi hükümleri saklıdır. Yakıt Sistemi Montaj Belgesinin formatı ve içerisinde yer alacak bilgiler Bakanlıkça Genelge ile düzenlenir ve Bakanlık internet sitesinde duyurulur.” şeklinde düzenlenmiştir. LPG/CNG/LNG YAKIT SİSTEMİ TADİLATI YAPILAN ARAÇLARA "YAKIT SİSTEMİ MONTAJ BELGESİ" DÜZENLENMESİNE DAİR GENELGE Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Genelge, 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında (AİTM) Yönetmeliğin Ek-IV 4.18.12 maddesi kapsamında Yakıt Sistemi Montaj Belgesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Yakıt Sistemi Montaj Belgesi MADDE 2 – (1) Yakıt sistemi tadilatı yapan firma, AİTM Yönetmeliğinin Ek-IV 4.18.12 maddesine uygun olarak Ek-1’de yer alan Yakıt Sistemi Montaj Belgesini her bir araç için ilave ücret almaksızın düzenler.Belgenin bir tanesi araç sahibine verilir ve araçta muhafaza edilir, istenmesi halinde ilgili kurum/kuruluşa ibraz edilir, diğeri firma tarafından arşivlenir. Bu işlemler elektronik ortamda yapılabilir. (2) İlgili firmalar tarafından Yakıt Sistemi Montaj Belgesi, evrak sahtekârlığını ve her türlü usulsüzlüğü engelleyecek şekilde tasarımlanır ve düzenlenir. Bu amaçla belge baskısı, renkli grafikli veya firmanın tanıtım işaretini gösterir filigran ile korunmuş kâğıt üzerine yapılır veya hologram kullanılır. Belgenin bütün maddeleri eksiksiz bir şekilde doldurulur. İlave hususlar MADDE 3 - (1) LPG yakıt sistemi tadilatı yapılan araçlar için Yakıt Sistemi Montaj Belgesi; AİTM Yönetmeliğinin Ek-IV 4.18 ve alt maddeleri, BM/AEK Regülasyon 67, seri tadilat tip onay belgesi/münferit tadilat onayı ve Ek-2’de yer alan LPG’li Araç Kontrol Formu dikkate alınarak düzenlenir. Kontrol Formları firma tarafından arşivlenir. Bu işlem elektronik ortamda yapılabilir. (2) CNG yakıt sistemi tadilatı yapılan araçlar için Yakıt Sistemi Montaj Belgesi ; AİTM Yönetmeliğinin Ek-IV 4.18 ve alt maddeleri, BM/AEK Regülasyon 110, seri tadilat tip onay belgesi/münferit tadilat onayı ve Ek-3’te yer alan CNG’li Araç Kontrol Formu dikkate alınarak düzenlenir. Kontrol Formları firma tarafından arşivlenir. Bu işlem elektronik ortamda yapılabilir. (3) LNG yakıt sistemi tadilatı yapılan araçlara ilişkin düzenleme ayrıca yapılarak Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. (4) Tadilatı yapılmış ve tescil edilmiş ancak daha sonrasında herhangi bir nedenle yakıt sisteminde parçalarda/malzemelerde mevcut projeye uygun değişiklik yapıldığı durumda, yeni projeye ihtiyaç duyulmaksızın "Yakıt Sistemi Montaj Belgesi" düzenlenir . (5) Yakıt Sistemi Montaj Belgesi ve Kontrol Formları, talep edilmesi halinde Bakanlığa veya seri tadilat tip onayı/münferit onay vermek üzere Bakanlıkça görevlendirilen kuruluşa 4703 sayılı Kanunun 5 nci ve 12 nci maddeleri gereğince firmalar tarafından sunulmak zorundadır. Yürürlük MADDE 4–(1) Bu Genelge, Bakanlığın internet sitesinde duyurulduğu tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5–(1) Bu Genelge hükümlerini Sanayi Genel Müdürü yürütür.

Yaşanan bilgi hırsızlıkları nedeniyle program Demo'ları sistemden kaldırılmıştır.
Her bölgedeki yeni müşterilerimize kendilerine en yakın kullanıcımız referans olarak verilebilir.